Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Commissie Rentebaten

De commissie Rentebaten mag niet op een ruime bekendheid binnen de PKN rekenen. Dat komt natuurlijk mede doordat er op de site van de PKN geen reclame gemaakt wordt. Maar, de commissie Rentebaten mag toch jaarlijks € 75.000 aan subsidie verdelen. Het gaat daarbij om kleine projecten van maximaal circa € 5.000 (per jaar). Voor de najaarsuitdeling dienen aanvragen voor september bij de heer Oomkes zijn ingediend. Indieners dienen een relatie te hebben met de PKN. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van een korte projectbeschrijving met een begroting waarin ook aandacht aan de inkomstenzijde besteed is. Vaak volstaat één A4-tje. Willem Oomkes (w.oomkes@protestantsekerk.nl)

Criteria

Bij de besteding van de middelen gaat het logischerwijs om initiatieven van een of meer plaatselijke gemeenten, een of meer CV’s. Ook de Dienstenorganisatie kan voorstellen aan de CV’s voorleggen voor inzet van de reserves voor projecten in de regio.

Besteding van de beschikbare middelen zal plaatsvinden in projecten met een gemeenteopbouw-component, die minstens voldoen aan twee van de volgende criteria:

Het gaat om projecten met een gemeenteopbouw-component (in de zin van duurzame vernieuwing van het kerkzijn), dus waar de gemeente ook iets van merkt.

Projecten richten zich (ook) op mensen buiten de kerk en hebben daarmee een missionair en/of diaconaal effect of leggen in elk geval een verbinding tussen kerk en samenleving/cultuur.

Projecten leveren een bijdrage aan de samenwerking van en verbinding tussen meerdere (wijk)gemeenten of ze komen in elk geval ten goede aan een of meer regio’s en ze kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Projecten dienen welomschreven te zijn (concreet, meetbaar doel, beoogd resultaat en effect, tijdsplanning, inzet professionals en vrijwilligers, financiën etc.)

Beschikbare middelen zijn niet bestemd voor plaatselijke steunverlening. De middelen worden in principe jaarlijks geheel besteed aan projecten in de regio’s van de Protestantse Kerk in Nederland. Partijen spannen zich dan ook in om dit doel te verwezenlijken door in voorkomende gevallen het eventuele overschot van de middelen in enig jaar te besteden aan regionale doeleinden die anders betaald zouden worden uit de landelijke middelen.

Het moet nieuwe projecten betreffen of in ieder geval projecten die nog geen drie jaar lopen.